Co je to počítačová síť?

Počítačovou síť můžeme definovat jako skupinu zařízení (zpravidla počítačů, tiskáren, faxů, scannerů apod.) vzájemně propojených tak, aby mohli mezi sebou komunikovat a využívat vzájemně svých prostředků podle předem stanovených pravidel a při vysoké spolehlivosti komunikace.

Z historického hlediska se data nejdříve sdílela pomocí různých přenosových médií jako jsou děrné štítky, děrné pásky (viz Obr. 1), diskety, disky apod. Tyto systémy byly označovány jako nespřažené, neboli off-line. Později tyto systémy pochopitelně přestaly stačit především z hlediska přenosových rychlostí a také vzdáleností, na které se data přenášejí. Proto se začaly uvádět systémy dnes již běžné, označované jako spřažené, neboli on-line. Nejstarší systémy využívaly pro propojení počítačů seriové linky, poté byla zavedena linka paralelní, čímž se podstatně zvýšila přenosová rychlost. I to však přestalo stačit, hlavně proto, že bylo třeba propojit více počítačů do jedné sítě. Proto byly vybudovány tzv. terminálové sítě, kde byly počítače vzájemně propojeny přes jeden, zpravidla sálový, počítač. Takto vznikly první sítě typu hvězdice, o kterých se dozvíme více později. Nevýhodou těchto sítí je výhradní závislost na centrálním počítači – hovoříme o tzv. centralizovaných sítích. Většina sítí dnes, včetně Internetu, jsou sítě decentralizované, tzn. nezávislé na jednom prvku (počítači).

 

Mezi základní prvky počítačových sítí, které jsou potřeba k jejímu fungování, patří:

• počítače – mohou to být buď pracovní stanice nebo servery

• síťový adaptér – neboli zařízení (nejčastěji karta), umožňující připojení počítače do počítačové sítě

• komponenty umožňující propojení – mezi ně počítáme jak přenosová média (optický kabel, kroucená dvoulinka, koaxiální kabel apod.), tak i pasivní prvky (konektory, zásuvky) a aktivní prvky sítě (přepínač, směrovač, most atd.)

• software – nejčastěji operační systém, který umožňuje sdílení a přístup počítačů do sítě

• komunikační protokoly – tj. společná sada pravidel, která definuje způsob komunikace v síti.