Definice Internetu

podle Wikipedie:

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).

Několik definic Internetu ze serveru www.lupa.cz:

Internet je celosvětová síť počítačů, na kterých jsou uloženy informace v elektronické formě, přístupné ostatním počítačům.

Internet se může definovat jako souhrn informací s multimediálními prvky, které jsou zobrazovány prostřednictvím elektronických zařízení s tématickým rozdělením (soukromá, komerční, legislativní a kreativní oblast).

Internet je souborem technických prostředků, umožnujícím šířit data v elektronické podobě po celém světě bez omezení typu a obsahu. Zejména:

1) je navrhnut tak, aby zvládal i ta data, která v době jeho vzniku neexistovala.

2) možnost šířit vlastní obsah (data) je tak cenově přístupná, že umožňuje šířit obsah, který by jinak nebyl s ohledem na náklady šířen.

3) umožňuje některým firmám podnikat globálně s minimálními náklady.

4) umožňuje vytváření komunit lidí se stejnými zájmy po celém světě, a to těch, které by s ohledem na geografickou vzdálenost jinak nevznikly.

5) usnadňuje a zlevňuje komunikaci.

6) vytváří prostředí pro vznik nových služeb a druhů interakcí mezi uživateli.

Definice Internetu podle prof. Soni Makulové z Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

Internet je komplexní globální síť skládající se z tisíce dalších nezávislých sítí, které jsou provozované vládními agenturami, výchovně-vzdělávacími a výzkumnými institucemi a soukromými obchodními společnostmi.

Definice Internetu z pohledu společenského:

Internet je:

· informační médium, podobné jako noviny, časopisy, knihy, televize, kde najdeme každý den nejaktuálnější informace a množství různých služeb, přičemž stále více informací je přístupných v multimediální formě

· komunikační médium, umožňující miliónům lidí na celém světě být v neustálém kontaktu v reálném čase, které vytváří nové pracovní příležitosti, odstraňuje geografické bariéry a není pouze zdrojem vzdělávání, ale také zábavy a oddychu,

· reklamní médium a marketingové médium, které postupně svým globálním rozsahem
a možností zpětné vazby stále více konkuruje televizi, rozhlasu a tisku,

· obchodní médium, které vytváří nové možnosti obchodu a spolupráce pro firmy
a jednotlivce v globálním měřítku.

A takovýchto definic Internetu můžeme najít na Internetu opravdu hodně.